Vestibular 2021

Faça sua Pré-inscrição para o Vestibular FAME 2022

Türk Tarih Kurumu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ocak 1983, Cilt 47 Sayı 185

Bir başka görüş, had gerektiren suçlara benzeyen veya onların mukaddimesi durumunda olan bir suça kendi cinsine uygulanan had cezasından daha az bir ceza verileceği yolundadır. Buna göre meselâ yolculuktaki yükü arasında içki bulunduran kişiye içki içme haddinden, bir kimseye hakaret eden yahut dolaylı zina ithamında bulunan kişiye de kazf haddinden daha az bir ceza verilir. Bu cezalar Allah hakları ve kul haklarının korunmasını hedefler; kötülüklerin yaygınlaşmasını, bireylere ve topluma zarar vermesini önleyici, suç işleyenleri te’dib ve ıslah edici özellikler taşır. Bir bakıma, dava ve şahit getirme söz konusu olmadan kendi müşahedesiyle müdahalede bulunabileceği hususlarda muhtesibe kazâî yetki devri yapılmaktadır. Muhtesibin burada kadıdan farkı dava ve ispat gerektirmeyen sınırlı alanlarda bu yetkiye sahip bulunması, ayrıca cezayı bizzat infaz edebilmesidir. Bedene yönelik müessir fiillerde diyet ve erşten farklı şekilde, tesbiti hâkimin takdirine bırakılmış tazminatı ifade eden hükûmet-i adl ise ta‘zîrin hususi bir şeklidir (bk. HÜKÛMET-i ADL).

Ege adaları Yunanistan’a verilmeliydi çünkü burada büyük bir Yunan nüfusu vardı. Düşünün ki, yazın Wight Adalarında Alman nüfusu çok fazladır. İlginçtir ki bundan kısa bir süre önce de böyle bir derneğin kurulması fi kri belirtilmiştir. Bu iki farklı kişinin birbirinden haberdar olup olmadığı bilinmemektedir. Böyle bir derneğin kurulmasının görünürdeki sebebi Osmanlı ve İngiliz yakınlaşmasını sağlamaktır. Dünya Savaşı arifesine kadar cemiyet ve bu cemiyetin faaliyetleri ile ilgili bir bilgi görülmez. Ta ki savaş öncesinde yine böyle bir derneğin adı anılmaya başlanmış, hükümet ve kamuoyu, bu şekilde etkilenmeye çalışılmıştır. İşten çıkarma cezası disiplin kurulunca incelenerek bir rapora bağlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır. Kınama cezası Genel Yönetmen veya Basımevi Müdürü’nün önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca verilir ve sicile geçer.

Tüzük ve Yönetmelik Komisyonu Raportörü Amiral Fahri Çoker açıklamalarda bulunarak, evvelce mevcut sekiz yönetmeliğin birleştirildiğini bildirdi. Oniki bölümden oluşan yeni Yönetmelik tasarısının maddeleri görüşülerek, bazı değişikliklerle kabul olundu. C. Devlet Başkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporu ile raporda belirtilen hususlar üzerine Türk Tarih Kurumu’nda yapılan işler ve Türk Tarih Kurumu’nun görüşünü açıklayan ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği’ne gönderilen ilk üç aylık rapor, okundu. Türk Tarih Kurumu senin açtığın aydınlık yolda tayin ettiğin hedeflere ulaşmak için inançla ve güvenle çalışmaktadır. Topluluk elindeki bütün kozları oynar ve toplu bir bildiri ile Curzon’a bir kez daha başvuru yaparlar. 5 Ocak 1918 tarihinde İngiltere Başbakanı’nın yaptığı konuşma ile Hindistan’da geniş bir tanıtım elde edildiği ve bu konuşmada Türkiye’ye yapılan atıfların ciddi birer vaat olmasının evrensel olarak kabul gördüğü göz önüne alınması istenir. 2- İki ülke arasında daha sempatik bir mutabakatın kurulmasını teşvik etmek. Kısacası, Osmanlı ile İngiltere arasında barışçı ilişkilerin kurulması ve iyi bir mutabakat. 1- Osmanlı ulusunun bağımsızlığını ve gelişimini sağlayacak şartlarla Osmanlı ile barışın hızlı bir şekilde restore edilmesini savunmak\. Bu çekici oyun platformunda şansını sına. casinomhub\. “Bu aralıkta, Türk hükümdarlığını terk ettik; sadece bunu değil, Mısır’a bir rakip Sultan koyduk ve orada Bağdat’ta rakip bir halife kurma niyetimizi beyan ettik.

Kararlar, Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınır. Ancak bu kararlar ilk Genel Kurul’da Medeni Kanunun 57, 58, 59 ve 60. Maddeleri gereğince ve Kurum Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca yapılacak seçimle kesinleşir. Emekliye ayrılan Genel Müdür Uluğ İğdemir’e 52 yıllık hizmetlerinden dolayı Genel Kurul adına Genel Kurul Başkanı tarafından bir teşekkür mektubu yazılmasına oybirliği ile karar verildi. Avrupa ordular halinde dizilmiş, kamplar belirlenmiş ve dünyanın egemenliği dengededir. Savaş, artık belli bir iktidarın prestijine karşı değil, Avrupa hegemonyası içmostbet türkiye giriş. Kırk yıl boyunca kıtayı silahlı bir kampa dönüştüren ve muazzam silahlar yığan Avrupa uluslarının karşılıklı güvensizliğinden ötürü çatışma kaçınılmazdı; O gün için ölümcül rekabet ve hazırlık vardı”[99].

Maddesinde belirtilen görevleri ve ayrıca Tüzük ve bu Yönetmeliğin Genel Kurul’un bilgisine sunulması ya da kararını gerekli gördüğü işleri yerine getirir. Vatandaşı olanlannda da asıl üyeler gibi “Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık” esası aranır. Yeni üye veya üyeler, Atatürk ilkelerine ve Kurum’un amaçlarına bağlı kalacaklarına dair and içer ve yazılı andı imza ederler. Bundan sonra hazır bulunan en eski üye tarafından kendilerine üyelik diplomaları verilir. Üye adaylarının bilimsel eserlerinin bir listesi, Genel Kurul toplantısından bir ay önce asıl üyelerin incelemesine sunulur. Maddesinde belirtilen amaçlarına hizmet edecek ve 6, 7 ve 8. Maddelerdeki niteliklere sahip adaylar, Kurum asıl üyelerinden en az ikisi tarafından ayrıntılı bir raporla Yönetim Kurulu Başkanlığına önerilir ve eserlerinden bir takımı sunulur.

Madde 71 — Basımevi görevlileri ve idare âmirleri, Müdür’ün gerekli görmesi üzerine Basımevi Komisyonunun önerisi ile Kurum Yönetim Kurulunca atanır. Komisyon, ayrıca Basımevi Müdürünün yetkisi dışındaki iş sözleşmelerini, bankalardan alınacak kredi anlaşmalarını karara bağlamak üzere Kurum Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar. Madde 64 — Arşivden yararlanmada, (a) ve (c) bölümleri için Genel Yönetmenlik, (b) bölümü için Atatürk ve Türk Devrimini Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu Başkanlığından izin alınma koşulu ile kitaplıktan yararlanma hakkındaki esaslar uygulanır. Okuyucular, okuma salonuna girmezden önce, palto ve benzeri üstlüklerini ve büyük çantalarını giriş yerinde bırakmak ve kimliklerini görevliye vererek giriş kartı almak zorundadırlar. Madde 62 — Okuyucular, okuma salonunda bulunan kitaplık görevlilerinin uyarılarına uymak zorundadırlar. Kitaplıkta sigara, kahve, çay ve diğer içecekleri içemezler, yüksek sesle çalışamaz ve konuşamazlar. Kurum adına çeviri yapılmak veya fotokopileri çektirilmek dışında gazete, dergi, sözlük ve ansiklopediler hiçbir suretle kitaplık dışına çıkarılamaz. Türkçeye çevrilmiş olup da yayınlanmamış eserlerden yalnız bir nüsha olanlar yazmalar gibi kitaplıktan çıkarılamaz.

Bu ihtilal beraberinde Türk hükümeti ile ayrı barış görüşmelerini de doğurur. Belki müttefiklerin hepsiyle barış yapılamamıştır ama içlerinden birisini her ne şekilde olursa olsun koparmak, ümitleri yeniden yeşertir. Pictkhall yazısında, “Mısırlıları seviyorum, İngilizleri seviyorum ve ben Türkleri seviyorum. Almanlardan, haksız gaspçıdan veya korkunç karışıklığın içinde olan herhangi birinden nefret etmiyorum. Benim yeryüzünde en sevdiğim insanlara aşırı bir biçimde düşman olan hükümdarın yönettiği bir ülkeye aitim. Ben uzun zamandır gördüğüm büyük felaketi önlemek için hiçbir şey yapamıyorum” derken, Mısır’ın Türkler tarafından ister demokrasi ister fethedilmek suretiyle alınsa da harmonize edilemeyeceğini düşünmektedir. Ona göre, İngilizler savaştan önceki birkaç yıl önceki süreçte Mısırda iyi işler yapmışlardır.


× Como posso te ajudar?